Drop your briefing

Privacy voorwaarden

Als On Your Marks (formeel een handelsnaam van TDE BV) vinden we privacy online erg belangrijk. Op deze pagina vind je meer informatie over de gegevens die wij verzamelen en wat we hiermee doen.

Onze gegevens
Wij zijn On Your Marks (een handelsnaam van TDE BV) en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65459016. Wij zijn gevestigd op de Torenallee 3, 5617 BA in Eindhoven. Op de contactpagina vind je al onze contactgegevens.

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Grondslagen voor verwerking

On Your Marks verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. De grondslagen waar On Your Marks gebruik van maakt bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

- Uitvoering overeenkomst;
- Wettelijke verplichting;
- Gerechtvaardigd belang;
- Toestemming.

Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij zullen de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

Cookies

On Your Marks maakt geen gebruik van (third party) cookies en andere technologieën waarbij persoonsgegevens verwerkt worden.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

Doeleinden van de verwerking
In aanvulling op het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt genoemd, kunnen wij je persoonlijke informatie gebruiken om:

- Je websitebezoek te verbeteren door de website te personaliseren;
- Informatie over On Your Marks naar je toe te sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn per post, e-mail of andere middelen en je marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf;
- Het gebruik van onze diensten aan je te promoten en promotionele en informatie-inhoud met je te delen in overeenstemming met jouw communicatievoorkeuren;
- Je informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in onze servicevoorwaarden, privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid), of andere wettelijke overeenkomsten;
- Levering van diensten en facturatie;
- Een sollicitatie te verwerken;
- Voldoen aan de wettelijke vereisten.

Rechten van de betrokkene
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

- Recht op inzage;
- Recht op vergetelheid;
- Recht op rectificatie en aanvulling;
- Het recht op dataportabiliteit;
- Het recht op beperking van de verwerking;
- Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
- Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door On Your Marks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onyourmarks.agency.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van On Your Marks te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien On Your Marks de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan On Your Marks de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Beveiliging van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die je verstrekt worden door ons of partners beveiligd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Vragen of klacht?
Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u een e-mail sturen aan info@onyourmarks.agency. Wij als On Your Marks, willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.